“ Kişilere özel uygulama yapmıyoruz” - 10.10.2017

Kozan Belediyesi gazetemizde “Bizleri müteahhitlere ezdirmeyin, şuyulandırma hortladı” ”başlıklı haberimizle ilgili basın açıklaması yaptı.

“ Kişilere özel uygulama yapmıyoruz”

imar uygulaması yapılması kişiye özel bir uygulama değil, talep her kimden gelirse gelsin kanunen yapılması zorunlu bir uygulamadır. Aksi halde oluşabilecek zararlardan belediyemiz sorumludur.” Denildi.

İşte o açıklama: BASIN AÇIKLAMASI

Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlçemiz Tufanpaşa Mahallesi 5. Etap planlama bölgesi 133 ada içerisinde yapılmakta olan imar uygulamasının bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde kamuoyuna aktarılmıştır. Kozan halkının süreçlerle ilgili doğru ve gerçeklere uygun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla açıklama yapılması hasıl olmuştur.

Bahse konu alanın şu anki mevcut imar planında yapılaşma koşulları Emsal:2.00(yüksek yoğunluk) ve Yükseklik en çok:33.50m’dir. Gerekli parsel şartları sağlanması halinde bölgede10 kata kadar inşaat ruhsatı düzenlenebilir. Bu tipte binaların yapılabilmesi için ise Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre parsel genişlikleri 24.00 m., parsel derinlikleri ise 18 m. şartını sağlamalıdır.Ayrıca ada içerisinde yola cephesi olmayan parseller de bulunmaktadır. Planlı alanlar yönetmeliği;"Madde 20 –."..Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda yola cephesi bulunmayan parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın bu parsele ve sınırı bulunan diğer parsellere ruhsat düzenlenemez." denmektedir.Bu nedenlerle imar uygulaması yapılması kişiye özel bir uygulama değil, talep herkimden gelirse gelsin kanunen yapılması zorunlu bir uygulamadır. Aksi halde oluşabilecek zararlardan belediyemiz sorumludur. Uygulama aşamasında parsellerin fiili zeminde kullanıldığı haliyle her vatandaşa ayrı ayrı müstakil parsel oluşturulması mümkün olmadığı için bazı vatandaşlarımız hisseli olmak durumunda kalmıştır. İmar uygulaması sonucu oluşacak olan yeni parsellerde hisseli tapular söz konusu olsa da, vatandaşların mevcut evlerini mevcut halleriyle kullanmalarında hiçbir mani yoktur.

Uygulama dosyası belediye encümenimiz tarafından kabul edilmesine müteakip 1 aylık askı süresi içerisinde belediye ilan panosunda askıda kalmıştır. Öncesinde ve sonrasında vatandaşlarımıza tebligatlar yapılarak süreç hakkında halkımız bilgilendirilmiş, konuyla ilgili belediye meclis salonumuzda toplantılar düzenlenmiştir. Askı süresi içerisinde ve sonrasında belediyemize gelen vatandaşlara konuyla ilgili gerekli bilgiler verilmiş, toplamda 17 adet itiraz dilekçesi alınmıştır. Bu dilekçelerden öneri niteliği taşıyan 4 tanesi encümenimiz tarafından dikkate alınması uygun görülmüş, düzenlemelerin bu doğrultuda yapılması için dosya tekrar müellifine gönderilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulama dosyası tekrar encümenimiz tarafından değerlendirilecek ve kabul görmesi halinde tekrar 1 aylık askı süreci başlayacaktır. Konu ile ilgili çalışmalarımız bu doğrultuda devam etmektedir.

İmar Kanununun 18. Maddesi“İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir’’ denmektedir.

Konu hakkında Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmuştur. Belediyemize ulaşan 07/12/2015 tarih ve 10834 sayılı yazıları ile15/08/2016 tarih ve 7149 sayılı görüş yazıları bulunmaktadır.(EK-1,EK-2)

 

- 10.10.2017