EMİNE ALTINTAŞ: “ODY VE ÜDY’Sİ OLMAYANLAR CEZA ALACAK - 28.3.2018

EMİNE ALTINTAŞ: “ODY VE ÜDY’Sİ OLMAYANLAR CEZA ALACAK

 

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan firma yöneticilerinin alması zorunlu olan ODY (Orta Düzey Yöneticilik) ve ÜDY (Üst Düzey Yöneticilik) eğitimleri veren Altıntaş Yönetim Danışmanlığı kurucusu, eğitimci Emine Altıntaş bu işle uğraşan her kesin bu belgeleri alması kanunen zorunlu olduğunu söyledi.

SRC 2000 sürücü kursunda ODY ve ÜYD eğitimi veren Emine Altıntaş “Kozan’da tek SRC belgesi veren SRC 2000 sürücü kursunda sözleşmeli olarak eğitim vermekteyim. Belgesi olmayan tüm sürücü ve yöneticilerimizi eğitimlerimize bekliyoruz.

KURSLARA MÜRACAAT ESASLARI

Madde 13 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin;

a) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/03/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması.

b) ÜDY Sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olması.

c) ODY Sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olması,

d) SRC Sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması.

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüğü

KTY – 4.KISIM / İKİNCİ BÖLÜM

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 43- (15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

b) A türü yetki belgeleriyle B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.

KTY – 6.KISIM / İKİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezaları

MADDE 75- (1) (h) 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci, onüçüncü, yirmidördüncü fıkraları ile onbeşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

Yukardaki yönetmelik maddesi irdelendiğinde, bahse konu olan tüm yetki belgelerinde içerik olarak eşya/yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin ticari amaçla yapıldığı görülür. Örneğin K2, C1, B3, D3 ile F-G-H grubu yetki belgelerine sahip olan mükelleflerden bu şart aranmaz. Örnek verecek olursak eşya/yük taşımacılığı faaliyeti olan ve C2 Yetki Belgesi sahibi bir mükellefiyette, en az bir adet ÜDY3 ve bir adet ODY3 mesleki yeterlilik belgesine sahip yönetici ile birlikte idareci konumunda çalışan ikinci bir kişinin istihdam edilmesi zorunludur. Yolcu taşımacılığı sektöründen örnekleme yaparsak; D1 Yetki Belgesi sahibi bir mükellefin yine en azından bir adet ÜDY2 ve bir adet ODY2 mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etmesi zorunludur. Tüzel kişiliği haiz K1 Yetki Belgesinde ise aranan kişi, en azından ODY4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardır ki; ÜDY3, ÜDY4 ve ODY3 mesleki yeterlilik belgeleri ODY4 belgesinden daha üstün bir belge olmaları sebebiyle fazlasıyla ihtiyacı karşılayacaktır” dedi.

 

 

 

- 28.3.2018